Personas datu aizsardzība

Pārzinis personas datu apstrādei pašvaldībā (tās iestādēs / struktūrvienībās) ir Carnikavas novada dome. Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163; tālrunis: 67993814, elektroniskā pasta adrese: , mājas lapa: www.carnikava.lv.

Pašvaldības interneta vietnē http://www.carnikava.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba Carnikavas novada dome sniedz informāciju par to, kā Carnikavas novada pašvaldība (t.sk. Carnikavas Mūzikas un mākslas skola kā pašvaldības izglītības iestāde) apstrādā (vāc, izmanto, glabā, dzēš) jūsu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti jums pēc iespējas pārredzamākā veidā. Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt arī klātienē Carnikavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.