Saistošie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu

Informējam, ka no šī mācību gada II semestra, saskaņā ar 29.09.2021. Ādažu novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, tiek mainīta ikmēneša līdzfinansējuma maksa par mācībām un iesniegumu iesniegšana par atvieglojumu piemērošanu mācību maksai. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās: 20 euro / mēnesī.

Sagatavošanas klasēs: 30 euro / mēnesī.

No II mācību semestra (2022.gada 5.janvāra) CMMS vairs netiek īstenota interešu izglītība.

Saistošie noteikumi:
https://likumi.lv/ta/id/326717-par-lidzfinansejumu-adazu-novada-pasvaldibas-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iestades

Mācību maksas atlaides!
Informējam, ka iesniegumus par atvieglojumu piemērošanu mācību maksai jāiesniedz tikai portālā www.epakalpojumi.lv.

Portālā epakalpojumi.lv var autorizēties, izmantojot:
1.     Internetbanku;
2.     E-paraksta viedkarti, ko izsniedzis LVRTC;
3.     E-ID identifikācijas karti.

Turpmāk rēķinus par mācību maksu saņemsiet izglītošanas līgumā norādītajā e-pastā katru mēnesi.

Ja nesanāk autorizēties portālā un ir nepieciešama palīdzība iesniegumu iesniegšanai epakalpojumi.lv, lūdzam vērsties Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, tā darba laikos.

Iesniegumi nav jāiesniedz par saistošajos noteikumos 10.2. un 10.3., 10.5. punktiem: 25 % apmērā, ja CMMS izglītojamais apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2020. gada 1. septembrim un 35 % apmērā, ja ģimenē kopā dzīvo un deklarēti divi izglītojamie, kuri apgūst kādu no programmām vienā skolā, 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no viņiem apgūst kādu no programmām vienā skolā- šīs atlaides tiks piemērotas automātiski!

Lūdzam nekavēties ar iesniegumu iesniegšanu par atvieglojumu piemērošanu mācību maksai, jo atvieglojumus piešķir ar mēnesi, kurā vecāki iesniedz iesniegumu!