Skolas vēsture

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pirmsākumi ir meklējami Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā (VJMMS), kas tika dibināta 1968.gada 1.septembrī Zvejniekciemā. No 20.gs. 90-tajiem gadiem VJMMS piedāvāja Carnikavas apkaimes bērniem apgūt klavierspēli tuvāk dzīvesvietai, t.i Carnikavā, Carnikavas pamatskolā. Bērnu skaitam pieaugot, VJMMS nodarbības mūzikā notika arī Carnikavas Tautas nama „Ozolaine” telpās. 2006.gadā Carnikavā tika atvērta arī mākslas klase, un nodibināta VJMMS Carnikavas filiāle. Tās darbību VJMMS sastāvā reglamentēja starp Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldībām noslēgtais Sadarbības līgums. Gadu gaitā VJMMS Carnikavas filiāle kļuva par nozīmīgu kultūrizglītības ieguves vietu Carnikavas novadā. Bērnu un vecāku interesei palielinoties, Carnikavā izveidojās arī ģitāras, vijoles un pūšaminstrumentu spēles programmas.
 
2011.gadā Carnikavas novada pašvaldība mūzikas un mākslas skolas vajadzībām iegādājās nekustamo īpašumu – ēku Jūras ielā 4, Carnikavā. 2014.gada 19.martā Carnikavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – Skola) dibināšanu 01.06.2014. Jūras ielā 4, Carnikavā, turpinot VJMMS iesākto audzēkņu izglītošanu profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā un mākslā. 2014.gada 12.jūnijā Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai izdota Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.4374903028. Skolas darbību nosaka Nolikums, kas apstiprināts Carnikavas novada domes sēdē 2014.gada 16.aprīlī (Protokols Nr.9, 9.§). Pirmajā mācību gadā (2014./15.m.g.) jaundibinātajā Skolā mūzikas un mākslas izglītības programmās pieteicās 124 bērni, no kuriem 84 turpināja VJMMS uzsākto profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi, bet 40 bērni mācības uzsāka pirmo gadu.
Skolas vēsture 
Gaidām jaunos mūziķus un māksliniekus Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā!